BIOCO verkoopsvoorwaarden

  Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Bioco bvba onder andere via haar webwinkel.

Het plaatsen van een bestelling bij Bioco bvba leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Bioco bvba behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Bioco” :  Bioco bvba

O.de Kerchove d’Exaerdestraat 156

B- 1501 Buizingen

BE 0650.703.912

“Bioco Webshop”: de website van Bioco waarop de producten aangeboden en verkocht worden aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft aan Bioco bvba.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Bioco bvba en de klant van de Bioco met betrekking tot de producten die worden aangeboden door Bioco bvba.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Bioco bvba die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Bioco komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Bioco hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Bioco behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Bioco behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Online betalingen gebeuren via Mollie. Online betalen kan via overschrijving of met een Visa- of Masterkaart, via Bancontact /Mister Cash, KBC/CBC betaalknop of de Belfius Direct Net Button. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bioco kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij eventuele betaling per overschrijving op de rekening van Bioco wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Bioco. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens  Bioco bvba  :

O.de Kerchove d’Exaerdestraat 156

B- 1501 Buizingen

bank :  Belfius

IBAN: BE82 5230 8090 7068 — BIC: TRIO BEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Bioco bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Bioco streeft ernaar bestellingen die geplaatst zijn zo spoedig mogelijk (binnen de 10 werkdagen) te versturen.

De voorgestelde levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 20 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Bioco binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Bioco van de klant doorgekregen heeft.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Bioco kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Voor bestellingen met leveradres in België:

  • betaalt de klant afhankelijk van de gekozen leveringsmethode,  3.75 tot 7.5 € verzendkosten.
  • vanaf een bestelbedrag van 45 € zijn de verzendkosten gratis.

Verzendingen buiten België kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Bioco.

Een klant kan de geleverde producten NIET omruilen NOCH afzien van zijn bestelling na levering. Deze maatregel is noodzakelijk als gevolg van het voedselveiligheidsprincipe dat we in acht moeten nemen in verband met het verhandelen van voedingsproducten.

Voor de communicatie met haar klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houdt Bioco een aantal persoonsgegevens bij. (login-gegevens)

Bioco verbindt er zich toe de gegevens van haar klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens zelf inkijken of wijzigen via “mijn account”. U kan deze gegevens ook geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@bioco.be met uw vraag tot schrapping.

Op alle foto’s en beelden vertoond op de Bioco webshop is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bioco. Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en kan een schadeclaim bij u ingediend worden.

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Bioco zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Bioco zijn onderworpen aan het Belgisch recht.